برچسب: انواع نمک

خانهبرچسب هاانواع نمک

انواع نمک که باید بشناسید

نمک کوشر نمک کوشر نمک درشتی است که از رسوبات سنگ نمک به دست می آید، کمتر تصفیه شده است، بنابراین تقریباً کلرید سدیم خالص...

دسته بندی ها