برچسب: ضمیر در زبان انگلیسی چیست

خانهبرچسب هاضمیر در زبان انگلیسی چیست

ضمائر فاعلی

ضمیر در زبان انگلیسی چیست ؟ ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود ، و از تکرار اسم جلوگیری می کند ضمیر فاعلی در...

دسته بندی ها